ProdukterBack

VEX330H EXact2 automatik

EXact
 1. Generelt Tilføj til print

  EXact2 Automatik

  Bag den enkle betjening sikrer den avancerede EXact2-automatik optimal driftsøkonomi. Automatikken tilpasses nemt den daglige rytme på brugsstedet f.eks. skolen, kontoret eller i boligen.

  EXact2-automatikkens egenskaber

  - Enkel betjening
  - 3 brugerniveauer, 2 med adgangskode (tekniker og specialist)
  - Flere indeklimaniveauer, som bl.a. via indbygget uge-ur kan tilpasse ventilationen efter det aktuelle behov
  - Se flere udvalgte funktioner i funktionsoversigten

  Fold ind
 2. HMI betjeningspanel Tilføj til print

  EXact2

  Betjeningspanelet er opbygget så det kan betjenes i to tilstande, lukket og åbent. I lukket tilstand er der adgang til den almindelige, daglige betjeningsflade, og brugeren kan således ikke utilsigtet tilgå mere avancerede menuer og parametre.

  I åben tilstand giver panelet adgang til yderligere knapper og dermed til mere avancerede funktioner til brug for tekniker eller specialist. Det kræver kode at tilgå betjeningen i åben tilstand.


  Brugermenu

  HMI brugerniveau 150

  Brugermenuen er den daglige betjeningsflade som via sigende symboler giver oplysninger om anlæggets tilstand og samtidigt giver mulighed for midlertidigt at ændre temperatur- og ventilationsniveauet.

  Alarmer vises ved en klokke i displayet. Herfra kan man trykke sig videre og få information om den konkrete alarm.


  Specialistmenu

   

  Behovet for manualer og vejledninger er minimeret pga. de meget informative hjælpetekster i gult. Hjælpeteksterne findes på tekniker- og specialistniveau.

  Ikoner i displayet

  Via grafiske elementer har vi gjort det lettere at forstå de informationer, der fremgår af displayet.

  Temperatur-/ ventilationsniveau
  Temperatur- og ventilationsniveau kan hurtigt og nemt ændres midlertidigt. Setpunkter vises i displayet sammen med sigende symboler.
     
  alarm og advarsel Alarm/advarsel
  EXact2-automatikken advarer om forstyrrelser for driften ved at vise advarselssymbolet. Ved mere alvorlige forstyrrelser vises alarmklokken i displayet.
     
  EXact ekstern stop Eksternt stop
  Hvis ventilationsanlægget er stoppet via muligheden for eksternt start/stop, vil dette symbol vises i displayet.
     
  Afisning Af-isning
  Når den indbyggede af-isningsfunktion er i drift, vil frostsymbolet vises i displayet.
   
  EXact manuel Manuel drift
  EXact2-automatikken har mulighed for at køre i manuel drift, hvilket symboliseres i displayet vha. "håndsymbolet".
   
  Ugeplan tom Ugeplan
  Hvis automatikken er indstillet til drift med aktiveret ugeplan vil "ursymbolet" vises i displayet.
  part of weekplan lewels
   
  EXact overstyring Overstyring
  Ved setpunktsændring af temperatur- og ventilationsniveauet vil overstyringssymbolet vises indtil overstyringens ophør ved det næste skift i ugeplanen.
   
  BMS
  Drift styret af BMS.
   
  AUX icon AUX
  Eksternt styret drift.
   
  EXact sommer vinter Sommertid/vintertid
  EXact2-automatikken skifter automatisk mellem sommer- og vintertid. Symbolet viser aktuel indstilling.
     
  Service_icon Service
  Servicedisplay tilsluttet.
   
  Disconnect_icon Disconnect
  Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX og HMI, er afbrudt.
  Fold ind
 3. Ekstern kommunikation Tilføj til print

  Webserver

  EXact2-automatikken leveres som standard uden webserver. Ved tilkøb af webserver opnås følgende muligheder:

  1.    En lokal PC kan tilsluttes aggregatet for overvågning og opsætning.
  2.    Aggregatet kobles til lokalt netværk (LAN) og kan tilgås af PC på samme net.
  3.    Aggregatet kobles til internet og kan tilgås af eksterne PC´er.

  Fælles for alle muligheder er, at der ikke stilles krav til PC ud over en browser. Webserveren er beskyttet med adgangskode.

  Webserverens brugerflade er opbygget på samme logiske måde som menuerne i betjeningspanelet. Ensartetheden gør systemet nemt at bruge. Overbliksbilledet er færdigkonfigureret og klar til overvågning af ventilationsaggregatet. Webserveren kan afsende e-mail ved alarm, logge værdier m.m.

  Tilslutning til CTS-anlæg

  Webserveren kan som standard kommunikere via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Et CTS-anlæg, der benytter en af disse kommunikationsformer, kan derfor let forbindes til aggregatet.

  webserver illustration

   

  Konvertering til andre protokoller

  Via webserveren er det muligt at tilslutte aggregaterne til CTS-anlæg med andre protokoller via en konverter (gate-way). Konverteren er tilkøb og følgende muligheder er tilgængelige:

  1.    MLON - Modul for konvertering til LON
  2.    MTCP - Modul for konvertering til Modbus TCP/IP

  LON illustration

   

  Prøv EXact2 styringen online

  EXact2 styringen kan afprøves online på et VEX340 aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

  Dette aggregat er placeret fritstående og uden kanaltilslutninger.

  Styringen kan tilgås via adressen http://exact.exhausto.dk

  For tekniker adgang til anlægget skal følgende anvendes:

  Brugernavn: VEX340
  Adgangskode: 1111 (4 et-taller)

  OBS! Der kan kun være én person logget på ad gangen.

  Fold ind
 4. Funktionsoversigt aggregat Tilføj til print

  VEX330H

  Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
  -Tilbehør
   
  Filtervagt - timer Tidsbaseret filterovervågning. Antal driftsdage inden ønsket filterudskiftning kan indstilles.
  Filtervagt - tryk (MPTF) Tryksensorer for overvågning af trykfald over filtre - alarm ved højere trykfald end indstillet værdi og "Early Warnings"  -
  Bypass Ved modulerende bypass af fraluften reduceres varmegenvindingen således at den ønskede tillufttemperatur kan opretholdes om foråret, sommeren og efteråret
  Temperaturfølere
  1) I fraluftstudsen til måling/styring af rumtemperatur +
  2) I afkaststudsen for måling af afkasttemperatur +
  3) I udeluftstudsen for udetemperaturkompensering og natkøling +
  4) I tilluftstudsen til måling/styring af tillufttemperaturen +
  5) Kanaltemperaturføler -
  6) Rumtemperatruføler -
  Overophedningssikring Ved fare for overophedning af motorer og motorcontrolerne afbrydes anlægget - manuel reset +
  Brandalarm Brandtermostater (40/50/70 °C), røgdetektorer og andre brandmeldekontakter kan tilsluttes. Aggregatets funktion ved udløst brandalarm er indstillelig -
  Lukkespjæld - udeluft
  (krav ved vandvarmeflade)
  Spjæld monteret i udeluftkanal - lukker ved anlægsstop - kan leveres med spring-return motor -
  (+)
  Lukkespjæld - afkast Spjæld monteret i afkastkanal - lukker ved anlægsstop - kan leveres med spring-return motor -
  Temperaturregulering
  Regulering af tillufttemperatur +
  Regulering af rumtemperatur +

   

   

  Funktion / komponent Beskrivelse +Standard
  -Tilbehør
  Kompenseringsfunktioner
  Udetemperaturkompensering +
  Luftmængdereduktion +
  Udekompensering af luftmængde +
  Sommerkompensering +
  CO2-kompensering +
  Fugtkompensering +
  Natkøling Anlægget kan indstilles til start om natten for nedkøling af bygning +
  Betjeningspanel Panel til betjening på bruger-, tekniker- og specialist niveau +
  Ugeur Til indstilling af ønskede tidspunkter for skift mellem indeklimaniveauer +
  Webserver Webserver med mulighed for styring og overvågning -
  Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP  
  Buskommunikation
  (kræver webserver)
  Modbus TCP/IP -
  LONWORKS -
  Kølegenvinding Kølegenvinding efter behov +
  Frostsikring - Tice Temperaturbaseret automatisk funktion for frostsikring af modstrømsveksler +
  Frostsikring - tryk (DEP) Trykbaseret automatisk energibesparende funktion for frostsikring af modstrømsveksler (kræver tilbehør: AFC) -
  Konstanttrykregulering Mulig både på fralufts- og tilluftssiden -
  Bevægelsessensor (PIR) For automatisk regulering af indeklimaniveauer -
  Luftmængdemåling (AFC) Luftmængde vises i betjeningspanel/webserver
  AFC er nødvendigt ved luftreguleringsmetoderne:
  2. Konstant luftmængde
  3. Konstanttryksreguleret fraluft med fast indstillet tilluft
  4. Konstanttryksreguleret tilluft med fast indstillet fraluft
  5. Konstanttryksreguleret fraluft med slavestyret tilluft
  6. Konstanttryksreguleret tilluft med slavestyret fraluft
  -
  Indeklimaniveauer
  Urstyret (komfort, standby, økonomi, off) +
  Manuelt +
  Alarmlog Visning af de sidste 100 alarmer +
  Alarmrelæ Relæ til ekstern alarm (potentialfri) +
  Fold ind
 5. Funktionsoversigt varmeflader Tilføj til print

  EXact2

  HCW - Ekstern vandvarmeflade

  Funktion / komponent Beskrivelse
  Temperaturfølere 1) I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
  2) På returrøret fra vandvarmefladen for at holde varmefladen varm og for at frostsikre denne
  3) Til frostsikring af eksterne rørføringer for varmefladen (tilkøb)
  4) Temperaturføler på fremløbsrør til vandvarmefladen
  Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til varmefladen, afhængigt af varmebehovet
  Cirkulationspumpestyring

  1) Styring af cirkulationspumpe til vandvarmefladen
  2) Varmholdelsesfunktion (holder varmefladen frostfri)
  3) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden varmebehov

   

  HCE - Ekstern elvarmeflade

  Funktion / komponent Beskrivelse
  Temperaturfølere  I tilluftkanalen til måling/styring af tillufttemperaturen
  Overhedningssikring

  1) TSA70 sidder i printkortet, udløser ved 70°C og har manuelt reset i HMI
  2) TSA80 sidder i luftstrømmen, udløser ved 80°C og har automatisk reset
  3) TSA90 sidder i luftstrømmen, udløser ved 90°C og har manuelt reset i HMI
  Fold ind
 6. Funktionsoversigt køling Tilføj til print

  EXact2

  CCW - Ekstern isvandsflade

  Funktion / komponent Beskrivelse
  Temperaturfølere
  1) I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
  2) I fremløbsrøret til isvandsflade
  Modulerende motorventil Ventil, der trinløst regulerer vandtilstrømningen til kølefladen, afhængigt af kølebehovet
  Cirkulationspumpestyring
  1) Styring af cirkulationspumpe til isvandsfladen
  2) Indbygget styring for motionering af cirkulationspumpen i perioder uden kølebehov 

  MXCU - Modul til styring af ekstern køleløsning

  Funktion / komponent Beskrivelse
  Temperaturfølere
  I tilluftkanalen til måling af tillufttemperaturen
  Styring af eksternt køleanlæg via start/stop-signal og behovsregulering 0-10 V (10-0 V)
  Fold ind
 7. Principskitse Tilføj til print

  VEX330H

  Principskitsen viser de komponenter, der kan indgå i et VEX330H luftbehandlingsaggregat.

  VEX330H principdiagram

  Med EXact 2 kan HCW enten tilsluttes direkte på hovedprint eller via MHCW-modul som vist her. Ved under 10 m mellem aggregat og HCW kan tilslutning ske direkte på hovedprint.


   

  Standard- og tilbehørskomponenter

  VEX330H leveres med en række komponenter monteret i aggregatet eller til montage i kanalsystemet og i opholdsrummet. I nedenstående tabel er angivet standard og tilbehørskomponenter for VEX330H. Tilbehør bestilles separat.

  Forkortelse Betegnelse + = standard
  - = tilbehør
  BP1 Spjæld, bypass +
  BP2 Spjæld, bypass +
  BT40/50/70 Brandtermostat, hhv. 40, 50 og 70 °C -
  MC1 Motorstyring 1 (fraluft) +
  MC2 Motorstyring 2 (tilluft) +
  HMI Betjeningspanel +
  LS Lukkespjæld, afkast -
  LS Lukkespjæld, udeluft
  (krav og del af leverancen ved vandvarmflade)
  -
  (+)
  LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return) -
  M1 Ventilatormotor 1 +
  M2 Ventilatormotor 2 +
  MCCW Isvandsflade (Cooling Coil Water), automatik -
  MHCE Elvarmeflade (Heating Coil Electric), automatik -
  MHCW Vandvarmeflade (Heating Coil Water), automatik -
  MIO-CO2-DUCT CO2-føler, kanal -
  MIO-CO2-ROOM CO2-føler, rum -
  MIO-PIR PIR-sensor -
  MIO-RH-ROOM Fugtføler (RH) -
  MIO-TS-DUCT Temperaturføler, fraluftkanal (eksternt) -
  MIO-TS-ROOM Temperaturføler, rum -
  MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering -
  MPT1, P1, AFC Luftmængdestyring, fraluft -
  MPT1, P2, AFC Filtervagt, fraluft -
  MPT2, P1, MPTF Luftmængdestyring, tilluft -
  MPT2, P2, MPTF Filtervagt, udeluft -
  MPT3, P1, DEP Isdetektering -
  MVM Motorventil, vandvarmeflade (HCW) -
  SUM ALARM Alarmrelæ +
  TE11 Temperaturføler, fraluft - studs 1,1 +
  TE12 Temperaturføler, afkast - studs 1,2 +
  TE21 Temperaturføler, udeluft - studs 2,1 +
  TE22 Temperaturføler, tilluft - studs 2,2 +
  TE-RPT Temperaturføler, returrør fra vandvarmeflade (HCW) +
  TE-SPT Temperaturføler, fremløb +
  TS-RPT-X Temperaturføler, retur, eksterne rørføringer (HCW) -
  TSA 70/80/90 Overophedningstermostat, hhv. 70, 80 og 90 °C -
  Fold ind
 8. Kabeldimensionering Tilføj til print

  VEX330H

  Det er installatørens ansvar at dimensionere ud fra gældende love og bestemmelser.

  Maksimal kortslutningsstrøm og forsikring:
  Maksimal kortslutningsstrøm (lcu) iht. EN60947.2 er 10 kA
  Maksimal forsikring (VEX) er 13A gG/gL.
  Maksimal forsikring (HE04) er 16A gG/gL.
  Maksimal forsikring (HE08) er 16A gG/gL.

  Udligningsforbindelser
  Der skal etableres udligningsforbindelser imellem VEX og tilbehør af typen HCE (el eftervarme).

  Montering af fejlstrømsafbrydere
  Hvis der monteres fejlstrømsafbrydere i installationen, skal disse være en type, som overholder følgende krav:

  a) FI-afbryder type A i henhold til EN61008, som afbryder, når der registreres fejlstrømme med DC indhold (pulserende jævnstrøm)

  b) Udkoblingstiden skal være på maksimalt 0,3 sek.

  Der kan forekomme en lækstrøm på op til 100 mA

  Fold ind
 9. Kabelplan - tilbehør Tilføj til print

  Tilslutningsboks

  Kabelplan tilbehør EXact2 VEX300

   
  Forkortelse Betegnelse
  ALARM Alarmrelæ
  BT40 Brandtermostat 40°C
  BT50 Brandtermostat 50°C
  BT70 Brandtermostat 70°C
  HMI Betjeningspanel
  LS Lukkespjæld, afkast
  LS Lukkespjæld, udeluft (krav og del af leverancen ved vandvarmeflade) 
  LSR Lukkespjæld, afkast/udeluft (spring-return)
  MCCW Isvandsflade (Cooling Coil Water), automatik
  MHCE Elvarmeflade (Heating Coil Electric), automatik
  MHCW Vandvarmeflade (Heating Coil Water), automatik
  MIO-CO2 CO2-føler
  MIO-PIR PIR-sensor
  MIO-RH Fugtføler (RH)
  MIO-TS Temperaturføler
  MPT-DUCT Trykføler for konstanttrykregulering
  MXCU Ekstern kølestyring, automatik
  Røgdetektor Røgdetektor

  Fold ind
 10. Kabelplan - flader Tilføj til print

  VEX330H

   

  Med ekstern eftervarmeflade - Vand (HCW) / Isvandsflade (CCW)

  RD13083DK_VEX320-330_IHCW_Cable_plan

  Størrelse Spænding (V) Strømforbrug (A)
  (max. fasestrøm)
  VEX330H1 1 x 230 V + N + PE 3,1
  VEX330H2 1 x 230 V + N + PE 5,3

  Med ekstern eftervarmeflade - El (HCE)

  RD13084DK_VEX320-330_HCE_Cable_plan

  Størrelse Spænding (V) Strømforbrug (A)
  (max. fasestrøm)
  VEX330H1 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 3,1
  VEX330H2 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 5,3

   

   
  Størrelse Ydelse (kW) Spænding (V) Strømforbrug (A)
  (max. fasestrøm)
  HE31504BUE 3,9 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 5,7
  HE31508BUE 7,8 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 11,3
  Fold ind
 11. Tekniske data Tilføj til print

  EXact2

  AHUC MAIN BOARD
  2 x LS (Lukkespjæld, afkast/udeluft) Forsyning 24 V DC 
  ON/OFF 24 V DC
  Max. strømforbrug 0,3 A
  FIRE (brandtermostat/røgdetektor) Max. 4 A brydestrøm
  START/STOP Digital input
  ALARM Skifterelæ, max 8 A @ 30 V DC eller 250 V AC ohmsk belastning

   

  MHCW (Automatik for eftervarmeflade, vand)
  MCCW (Automatik for isvandsflade)
  MXCU (Automatik for eksternt køleaggregat)
  Kommunikation Modbus RTU RS-485
  MVM (motorventil) forsyning 24 V AC
  MVM (motorventil) styresignal 0-10 V DC (eller 10 - 0 V)
  Relækontakt for cirkulationspumpe 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

   

  MHCE (Automatik for eftervarmeflade, el)
  Kommunikation Modbus RTU RS-485
  Antal effekttrin Op til 4
  Modulerende effekttrin 1 trin
  Forsyningsspænding 3 x 400 V + N + PE

   

  Fold ind
 12. For anden automatik Tilføj til print

  VEX330H

  Frihed til at vælge din løsning!

  VEX330H tilbydes også for anden automatik. Dette giver mulighed for at integrere aggregatet i automatiksystemer fra en anden leverandør. Løsningen er optimeret for nem og hurtig integration på pladsen.

  VEX330H løsning uden automatik er kendetegnet ved:
  - Luftbehandlingsaggregat med modstrømsveksler
  - Kompakt aggregat
  - Horisontal udførsel
  - Indbygget dobbelt bypass med 24 V motor
  - Fritblæsende B-hjul
  - Filterklasse M5 eller F7
  - EC-motorer klasse IE3
  - EC-motorstyring 0 - 10 V (MC)
  - Luftmængdemålepunkter på ventilatorerne (leveres uden slanger)
  - Kabler for MC og bypass-spjæld ført til klemrække

  Tilbehør
  - Ekstern vandvarmeflade (HCW)
  - Ekstern elvarmeflade (HCE)
  - Ekstern køle-/varmefalde (DX)

  Fold ind

EXHAUSTO A/S

Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel: +45 65 66 12 34E-mail:

Beregningsprogrammer

Beregningsprogrammer
Find det rigtige aggregat eller ventilator til dit projekt og få en beregning på det

Adobe acrobat icon Hent vejledninger til automatik for VEX330H


Politik om cookies

På EXHAUSTOs website anvender vi cookies til webanalyse, så vi ved, hvad der kan forbedre vores site. Vi bruger disse målinger til at køre statistik på, hvordan sitet anvendes, og til at finde uhensigtsmæssigheder, så vi kan forbedre din oplevelse, når du besøger vores website. Læs mere her.

Hvis du accepterer vores brug af cookies, så luk meddelelsen ved at klikke på "Jeg accepterer"

Politik om cookies